สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด   ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด  จัดสัมมนาไตรภาคี ประจำปี 2561  ซึ่งในปีนี้ สอมธ. รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการจัดงานสัมมนา  โดยได้เรียนเชิญ ดร.บัณฑิต นิจถาวร อดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง ทิศทางเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย และการโต้คลื่นเศรษฐกิจ ปี 2562”  พร้อมนี้ ได้มีการจัดการเสวนาเรื่อง "ทะลุมิติ..ฝ่าวิกฤติสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย" จากผู้นำการเสวนาที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ  ได้แก่ อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม  รองอธิบดีอัยการ สำนักงานชีี้ขาดคดีอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด  คุณวรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ สอ. พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด ผศ.จุมพล พูลภัทรชีวิน ประธานกรรมการ สอ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด  และ ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี ประธานกรรมการ สอ. มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ จำกัด  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดวงตาวัน จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความสนใจจากขบวนการสหกรณ์ อย่างกว้างขวาง