สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด รับสมัครสมาชิกเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการประจำปี  2563 จำนวน  8 ตำแหน่ง  8 คน  ตั้งแต่วันที่  1-7 พฤศจิกายน  2562 กำหนดหยั่งเสียงเลือกตั้ง  19 ธันวาคม 2562

   ** การรับสมัครกรรมการดำเนินการประจำปี  2563

   ** หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดำเนินการประจำปี 2563

     ** ใบสมัครกรรมการ 

     ** ใบเสนอชื่อ