สอมธ. จัดกิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่  28 กันยายน  2562